K.Ł. "Ślęża"

KOŁO  ŁOWIECKIE ,,ŚLĘŻA’’ w  SOBÓTCE

 

Data założenia koła; 1960r.

 

Założycielami koła byli koledzy: Aleksander Suszko, Michał Ungurian, Aleksander Gąsior.

 

Koło Łowieckie ,,ŚLĘŻA’’ w Sobótce zostało zarejestrowane w 1960 roku dzierżawiąc na terenie Nadleśnictwie Miękinia obwód nr 110 i 125 położone w okolicach Sobótki. Następnie utworzono jeden obwód leśno-polny nr 110 (obecnie nr 297) o powierzchni 5,011ha, w którym koło prowadzi gospodarkę łowiecką do dnia dzisiejszego. W związku z dużą ilością członków rozpoczęto staranie o drugi obwód łowiecki i od stycznia 1998 roku koło dzierżawi obwód polny nr 251 o powierzchni 5,240 ha. który obecnie wymaga zagospodarowania łowieckiego oraz sporych nakładów finansowych i pracy. Obecnie koło dzierżawi dwa obwody o łącznej powierzchni 10,250 ha. Obwód 297 to 3.050 ha. lasów mieszanych Masywu Ślęża i Raduni. Pozostałe części stanowią grunty rolne z rozrzuconymi remizami śródpolnymi. Obwód 251 to typowy obwód polny. Podstawowymi gatunkami zwierzyny są sarny, dziki zwierzyna drobna, nieliczne jelenie w obwodzie 297. Koło prowadzi własną niewielką hodowlę wolierową bażantów oraz kuropatw i corocznie zasila obwody tymi ptakami. Myśliwi Koła w ramach obowiązków statutowych uprawiają poletka łowieckie o pow. 5.40 ha. w ramach prac gospodarczych przepracowują średnio około 1.200 godzin rocznie, wykonując paśniki i ambony oraz inne urządzenia łowieckie. Wykonano również społecznie stanicę myśliwską ,,KURCHANY’’, która jest miejscem spotkań myśliwych i ich rodzin a także młodzieży szkolnej, współpracującej z Kołem oraz miejscem szkoleń młodzieży i leśników związanych z terenami Parku Krajobrazowego Masywu Ślęży i Raduni.

Script logo