Przejdź do treści

Kosze lęgowe🦆

W okresie ostatnich dziesięcioleci obserwowany jest ogólnokrajowy regres zwierzyny drobnej, w tym naszej rodzimej fauny wodnej. Za spadek liczebności kaczek odpowiada wiele czynników – przede wszystkim coraz mniejsza liczba miejsc lęgowych, zagrożenie ze strony drapieżników, a także rozwój nadwodnej turystki.

Przeciwdziałającym tym negatywnym trendom wczoraj na jednym ze zbiorników naszego obwodu zostały zamontowane pierwsze kosze lęgowe dla dzikich kaczek! Stworzenie odpowiednich warunków lęgowych dla ptactwa wodno-błotnego może znacząco zwiększyć szanse na pomyślne wyprowadzenie lęgu.

Głównym pomysłodawcą i wykonawcą jest kol. Adam Kowalski. Po uzyskaniu pisemnej zgody z Lasów Państwowych zamontowano 3 rury lęgowe w przybrzeżnych szuwarach na stawie w rezerwacie archeologicznym w Będkowicach. W kolejnym etapie planowane jest objęcie projektem zalewu Sulistrowickiego. 

Mamy nadzieję że nowe lokum przypadnie do gustu wielu kaczkom!

Darz Bór,

Zarząd🦆