Przejdź do treści

Nasze łowisko 🌄

Myśliwi Koła Łowieckiego “Ślęża” gospodarują w racjonalny sposób poprzez tworzenie dogodnych warunków bytowania i regulację liczebności zwierzyny w dwóch obwodach łowieckich o łącznej powierzchni przekraczającej 10 tys. ha. Obszar obwodu łowieckiego nr 280 swym zasięgiem obejmuje główną część Masywu Ślęży, najwyższego wzniesienia Przedgórza Sudeckiego. Do najcenniejszych elementów naszego łowiska należy naturalny krajobraz wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu i zróżnicowaną budową geologiczną. Zbiorowiska leśne zajmują znaczną część powierzchni obwodu. Na górach Ślęży i Raduni przeważają bory świerkowe i sosnowe oraz siedliska lasu liściastego głównie buka, grabu i dębu. Bogata flora reprezentowana jest przez szereg ciekawych i chronionych gatunków m.in. paprocie naskalne: zanokcica północna, paprotnica krucha, wietlica samicza a także inne gatunki cennych roślin jak kopytnik pospolity, lilia złotogłów, miodunka ćma i łuskiewnik różowy. Masyw Ślęży stanowi ważną ostoję zwierząt ze względu na to, że łowisko okalają liczne użytki zielone oraz wiele kilometrów pól. Gatunki występujące w całej okolicy często zachodzą na teren lasu w celu poszukiwania schronienia i pożywienia. W obwodzie spotyka się licznie najmniejszego przedstawiciela zwierzyny płowej – sarnę, oraz wiele innych pospolitych gatunków zwierzyny drobnej takich jak lisy, borsuki, kuny leśne, tchórze, liczne małe gryzonie i jeże. Odnotowuje się stałą obecność zwierzyny czarnej – dzików, która znajduje dla siebie liczne cieki  i zbiorniki wodne, bagniska oraz bogactwo bazy żerowej. Pomimo że na terenie rewiru nie znajduje się stała ostoja jeleni, występuje tutaj duża populacja przejściowa i często można spotkać osobniki tego gatunku, w szczególności na zboczach Góry Raduni i Wzgórz Oleszeńskich. Poza tym na terenie Ślężańskiej kniei odnotowuje się także rzadsze, ale jakże istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, gatunki: popielica szara, orzesznica leszczynowa, ryjówka górska a także liczne nietoperze. Awifauna rejonu jest również bogata, reprezentowana m.in. przez bażanty, dzięcioły, mysikrólika, drozda, paszkota, sójkę, sowy. Ciekawym fragmentem obwodu jest zalew Sulistrowicki w jego południowo – wschodniej granicy będący biotopem życia wielu gatunków ptactwa. Dodatkową atrakcją jest stanica myśliwska “Kurhany”, która jest miejscem spotkań myśliwych i ich rodzin, organizowania warsztatów dla młodzieży szkolnej oraz szkoleń leśników związanych z terenami Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Odmiennie obwód łowiecki nr 268 jest typowo biotopem polnym z przewagą gruntów rolnych i rozrzuconymi remizami śródpolnymi. Duży areał pól i łąk sprawia że podstawowymi gatunkami bytującymi tutaj są sarny, dziki i zwierzyna drobna. Obecnie odnotowuje się odbudowującą się populację zajęcy, których liczebność w poprzednich dekadach drastycznie spadła. W dużej mierze wynika to z działań myśliwych Koła takich jak redukcja stanu drapieżników i poprawienia warunków środowiskowych, ograniczających dotąd rozwój tego gatunku. W trosce o zachowanie wzbogaconej różnorodności gatunkowej zwierząt w naszym lokalnym środowisku, myśliwi Koła również podjęli działania mające na celu restytucję niektórych gatunków ptactwa na obszarze obwodów podlegającym naszej opiece i co roku zasilają te tereny wypuszczonymi bażantami.